Projecten

Een selectie van onze uitgevoerde projecten:Project LIVE (feb 2022 - dec 2023

LIVE biedt een geïntegreerd en visueel inzicht in de huidige status van herontwikkelings- of herinrichtingsprojecten voor wijken en gebieden. Door 3D-visualisatie en real-time data-analyse, ondersteund door de 3D-Cityplanner van StrateGis en gegevens van het plangebied verzameld met behulp van drones en mobile mapping door Geomaat, kunnen stakeholders efficiënt samenwerken, nieuwe scenario's ontwikkelen en direct de ruimtelijke, financiële en leefbaarheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsplannen beoordelen.

Door de 3D-Cityplanner van uw wijk of gebied te verrijken met extra data uit verschillende bronnen, krijgt iedereen die gebruikmaakt van LIVE dezelfde, actuele informatie. Door het toevoegen van nieuwe plannen, beoogde ingrepen en ambities, kunnen de gevolgen hiervan direct zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard is dit afhankelijk van de data die is geïntegreerd.


Han-A Urban Research Institute

Het Koreaanse Han-A Research Institute heeft verschillende projecten gemaakt in de 3DGeoviewer. Een van de projecten bestaat uit bijna tien miljoen vierkante meter van nieuwe gebouwen. Stedelijke ontwikkelaar Yong-Jin Cho is enthousiast over het gebruik van de 3Dgeoviewer.


Den Haag - LER

Na het project voor de wijk Bezuidenhout, staan nu ook andere wijken in Den Haag te trappelen om aan de slag te mogen met de LER met het doel om de leefbaarheid in kaart te brengen. Alle (nieuw)bouw projecten en voorzieningen worden in kaart gebracht om de samenhang met de leefbaarheid inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan afstand tot voorzieningen, criminaliteitscijfers en aantal bomen per inwoner. Nieuw in dit project is de mogelijkheid om de wijken te kunnen combineren. Binnen het project werkt ook de Gemeente Den Haag mee, in de vorm van hulp in het leveren van informatie.


Provincie Zuid-Holland (LER)

In de provincie Zuid-Holland wordt de LER toegepast om de leefbaarheid van diverse onderwerpen in kaart te brengen en om het effect van nieuwbouw te toetsen.


Bezuidenhout Den Haag (2017)

Voor de werkgroep Bezuidenhout Leeft ontwikkelt StrateGis de komende periode een analysetool om de gevolgen van verdichting in de vorm van extra woningbouw op de leefbaarheid in kaart te brengen. Door de tool is het mogelijk om alle bouwprojecten in samenhang te zien, afgemeten naar de normen die bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, groen en andere voorzieningen gelden. Naast de driedimensionale weergave binnen de 3D Geoviewer zullen bewoners ook gemakkelijk toegang hebben tot inzichtelijke leefbaarheidseffect rapporten. Binnen het project werkt ook de Gemeente Den Haag mee, in de vorm van hulp in het leveren van informatie. Mogelijk zullen ook andere wijken in Den Haag Bezuidenhout volgen in deze aanpak. Bekijk ook het artikel in de wijkkrant Bezuidenhout Nieuws.


Hatch Homes Apartments (2017)

Voor het Britse Hatch Homes Apartments is StrateGis een vastgoedmodule voor de 3D Geoviewer aan het ontwikkelen om online, 3D en met live berekeningen appartementencomplexen en stedenbouwkundige plannen te creëren. Hatch heeft hiervoor zelf een uniek concept ontwikkeld om modulair bouwen mogelijk te maken met als voordelen snellere realisatie, verbeterde kwaliteit en met een sociale insteek. StrateGis draagt bij aan deze snellere realisatie doordat in de zogenaamde Urban Developer snel verschillende varianten ontworpen en doorgerekend kunnen worden.


De Virtuele Stad - Hilversum (2016)

Voor Hilversum ontwikkeld StrateGis een app genaamd ‘De Virtuele Stad’. Een inzichtelijke app met een kaart van de stad Hilversum waarin een gebruiker/burger/professional precies datgene ziet wat hij of zij nodig heeft. Kaartgegevens worden weergeven volgens het principe: Persoonsgebonden, Locatiegebonden en Tijdstip gebonden. U kunt de app bekijken op virtuele-stad.nl/hilversum.


Pilot belichting (2016)

In deze pilot voor FLX is de 3D Geoviewer uitgebreid met een lichtmodule voor straatverlichting en verkeersregelinstallaties. Door het gebruik van de Unity-game engine is het mogelijk gebleken de verlichting op stadsniveau te simuleren. In een later stadium zal de 3D Geoviewer worden gekoppeld aan een beheersmodule voor Smart lantaarnpalen.


OndergrondTool Brabant (2016)

Voor de provincie Brabant is een gebruiksvriendelijke informatietool ingericht, met als doel om informatie over de boven- en ondergrondse leefomgeving op een makkelijke manier naar diverse doelgroepen te ontsluiten. De provincie heeft een licentiegenomen op deze tool. Voor het gebruik van de tool is geen ICT- of GIS-kennis vereist.


CRM-systeem Wocozon (2015-2017)

Voor Wocozon heeft StrateGis een CRM (Customer Relation Management)-systeem ontwikkeld waarmee de plaatsing van zonnepanelen vanaf interesse van een individuele bewoner tot en met installatie en onderhoud door een monteur bijgehouden wordt. Middels het systeem is het voor Wocozon mogelijk om ook sociale huurders de voordelen van zonnestroom te bieden en draagt daarmee bij aan de verduurzaming van de huurwoningvoorraad in Nederland.


Herstructureringslocatie Werkendam

Door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is StrateGis betrokken bij de herstructurering van een bedrijventerein in Werkendam. Ondersteuning vindt plaats door gebruik te maken van de LocatieScanner® en de Gebiedsontwikkelaar® . De gebiedsexploitatie wordt hierbij gekoppeld aan het ruimtelijke programma en schetsontwerpen. Bijvoorbeeld in workshops met stakeholders, waarmee de tool dus ook een bijdrage levert aan betere communicatie, marketing en draagvlak.


Locatieonderzoek Windenergie Lansingerland (2014)

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is voor de gemeente Lansingerland bepaald welke locaties in aanmerking komen voor de plaatsing van windturbines. Voor dit onderzoek zijn alle beperkende factoren en gebieden voor de plaatsing van windturbines gecategoriseerd en in beeld gebracht met behulp van een GIS-analyse. De contramal van al deze beperkingen geeft aan waar plaatsing in potentie mogelijk is.


LocatieScan Overgoo (2014)

Met behulp van de LocatieScanner® is de ontwikkelpotentie van het bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam in beeld gebracht. In het project zijn alle ruimtelijke randvoorwaarden geïnventariseerd en ingevoerd in ons GIS-analyse systeem, de Gebiedsontwikkelaar. Vervolgens zijn een drietal scenario’s ontwikkeld en ingevoerd in de Gebiedsontwikkelaar.


Floriade 2022

Onder het motto Floriade Growing Green Cities gaat Almere de wereldtentoonstelling Floriade 2022 organiseren. In samenwerking met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City en dat de basis legt voor een nieuwe, groene stadswijk: Almere Floriade. StrateGis heeft bij het opstellen van het Bidbook in nauwe samenwerking met de gemeente en MVRDV de financiële onderbouwing verzorgd.


OMU

In opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht is een gebiedsinformatiesysteem opgeleverd voor het gebied Lage Weide. Alle voor OMU relevante informatie is in dit systeem samengevoegd in een gebruiksvriendelijke web-interface.


Opdrachtgever: OMU


SKB (2013)

Voor de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem heeft StrateGis samen met Ambient een tool ontwikkeld waarmee de impact van energiemaatregelen op de ondergrond in beeld wordt gebracht en gekwantificeerd. Zie ook de volgende link:


bodemtool.nl

Of klik hier om een filmpje over de tool te bekijken.


OVG Re/developers (2013)

StrateGis ondersteunt OVG bij het invullen van de ontwikkelstrategie van gebiedsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Vijfsluizen. Hiervoor wordt de Gebiedsontwikkelaar software ingezet.


Opdrachtgever: OVG Re/developers


Gemeente Meppel (2013)

In opdracht van de gemeente Meppel ondersteunt StrateGis de ontwikkeling van een update van de ontwikkelstrategie voor de gebiedsontwikkeling Nieuwveense Landen. Voor dit project wordt de StrateGis Gebiedsontwikkelaar ingezet.


Opdrachtgever: Gemeente Meppel


Gemeente Zoetermeer (2010)

De gemeente Zoetermeer heeft licenties voor de Gebiedsontwikkelaar afgenomen, en tevens levert StrateGis trainingen en diensten op het gebied van planeconomie en ruimtelijke ontwikkeling.


Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer


Stadshavens Rotterdam (2012-2015)

Wij ondersteunen de Stadshavens-organisatie met softwarelicenties en adviesdiensten. Onder andere wordt alle relevante gebiedsinformatie in de StrateGis Gebiedsontwikkelaar ingevoerd, zodat snel scenario-analyses kunnen worden gedaan en exploitatiebijdrages berekend.


Agentschap NL (2011)

In opdracht van Agentschap NL is door StrateGis een integraal gebiedsexploitatiemodel ontwikkeld. Lees er meer over op de specifieke pagina, of bekijk direct de tool: Grex+ tool.


IHS (2011)

Voor IHS heeft StrateGis een internationale studentenversie van de Gebiedsontwikkelaar ontwikkeld. Tevens worden trainingen en opleidingen verzorgd. Ondersteuning hiervan gebeurt onder andere met het studentenplatform:


Beverwijk (2011)

In samenwerking met Roosemalen en Savelkoul wordt de gemeente ondersteund met advies en exploitatieplan berekeningen en – analyses.


Schaalsprong Almere (2010)

Bart Teulings, programmamanager Schaalsprong:


  • De komende jaren werken wij de afspraken uit het Integraal afsprakenkader dat wij het Rijk over Almere 2.0 hebben gesloten uit in een aantal werkmaatschappijen. Wij hebben gekozen voor de StrateGis Gebiedsontwikkelaar om regie op onze ontwikkeling te houden. Momenteel richten wij hiervoor een centrale Rekenpool in met behulp van de StrateGis software. Wij rekenen erop dat we met de aanpak van StrateGis winst in kwaliteit en tijd kunnen behalen.

Ilocator (2011)

ILocator is een regionale ontwikkelingsmaatschappij met als doel het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek zodat de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren. In opdracht van Ilocator heeft StrateGis de bedrijventerreinmonitor ontwikkeld.


Gemeente Zoetermeer (2009)

De optimalisatie van de herontwikkeling van deze jaren zestig wijk wordt door StrateGis ondersteund met teken en rekensessies.


Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer, De Goede Woning, Vestia en Vidomes


Havenbedrijf Rotterdam (2011)

StrateGis ondersteunt het HbR bij de financiele onderbouwing van diverse gebiedsbusinesscases, o.a. Waalhaven Zuid, Waalhaven Oost en Zeehavens Dordrecht.

Tevens nam het Havenbedrijf licenties af van de Gebiedsontwikkelaar voor het ondersteunen van gebiedsbusinesscases.


Programmabureau Rijswijk Zuid (2010)

Het projectbureau Rijswijk Zuid heeft gekozen voor de Gebiedsontwikkelaar als centrale informatietool voor de komende 10 jaar. StrateGis levert licenties, opleiding en ondersteunende diensten.


TCN (2012)

De StrateGis Gebiedsontwikkelaar wordt ingezet om alle projecten van TCN te modelleren, zodat snel de grondwaarde van diverse herontwikkelingsopties kan worden bepaald. Tevens wordt een gebieds-beheersexploitatie en een duurzaamheidsmodule ontwikkeld.


Spoorzone Delft (2011)

Optimalisatie gebiedsontwikkeling Spoorzone Delft. De Gebiedsontwikkelaar wordt in combinatie met de Urban Decision Room (TU Delft) ingezet om de gebiedsontwikkeling te optimaliseren.


Opdrachtgever: OBS


Stadionpark (2010)

Voor het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam wordt een pilotproject uitgevoerd met de gebiedsontwikkelaar. De haalbaarheid van enkele varianten zal worden onderzocht. Het project dient als pilot voor een verdere implementatie van de gebiedsontwikkelaar binnen het OBR.


Opdrachtgever: OBR


Nieuwveense Landen (2010)

Het project Nieuwveense Landen wordt ondersteund met tekenen en rekenen en GIS-ondersteuning t.b.v. het exploitatieplan. Tevens is alle omgevings-informatie ingevoerd. Het project betreft meer dan 3000 woningen en loopt tot 2032.


Opdrachtgever: Gemeente Meppel


Maasterras (2008-2009)

Voor Zwijndrecht en Dordrecht is een gebiedsmodel ingericht, waarin alle relevante ruimtelijke informatie voor het project Maasterras is ingevoerd. Dit model is gebruikt ter ondersteuning van het GREX-team bij de bepaling van de haalbaarheid van diverse planvarianten.


Opdrachtgever: Drechtsteden (Dordrecht/Zwijndrecht)


Centrumontwikkeling Tiel (2009-2010)

Ondersteuning van de planvorming voor de centrumontwikkeling Tiel met teken- en rekensessies. In samenwerking met Mountainworks en Slangen Hulsker Architecten.


Opdrachtgever: gemeente Tiel


Maria v. Hongarije dreef (2010)

Voor de woningbouwvereniging Mitros zijn in enkele interactieve sessies ontwerpvarianten voor een revitalisatieproject in Utrecht ontwikkeld en doorgerekend op financiële en ruimtelijke aspecten.


Opdrachtgever: Mitros


Business case Poelzone (2009)

Planeconomische onderbouwing en scenarioanalyse voor dit grote herstructureringsproject (460 ha) in het Westland. De resultaten hebben gediend als onderbouwing voor de Business Case Poelzone.


AGFA (2009)

Planeconomische en stedenbouwkundige onderbouwing van herontwikkeling AGFA terrein te Gefaert. Uitgevoerd in samenwerking met KOW. Een drietal varianten zijn ruimtelijk uitgewerkt en doorgerekend.


Opdrachtgever: AGFA Gefaert


Stationsgebied Voorhout (2009)

Planeconomische onderbouwing en parkeermodel ter ondersteuning van prijsvraag voor Stationsgebied Voorhout.


Opdrachtgever: Khandekar Stedenbouw en Landschapsarchitectuur.


Overschie (2009)

Voor de corporatie Woonstad zijn een tweetal projecten in Overschie gevisualiseerd en financieel/ruimtelijk doorgerekend.


Opdrachtgever: Woonstad


Duurzaam Westergouwe (2009)

Coordinatie van duurzaamheidstraject en toepassing van de Gebiedsontwikkelaar in dit grootschalige woningbouwproject (4000 woningen) gericht op duurzaamheid. De SGO is gekoppeld aan het meetinstrument DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie).


Opdrachtgever: Projectbureau Westergouwe


ING Real Estate (2007)

In samenwerking met ING real Estate is met de Gebiedsontwikkelaar een management game ontworpen op basis van de Zuid-as. Trainees van ING worden met behulp van deze game geïntroduceerd in de wereld van gebieds- en vastgoed ontwikkeling.


Opdrachtgever: ING Real Estate


Gemeentewerken Rotterdam (2008)

Voor GWR is in het kader van het Transumo-project een dashboard ontworpen, waarin de effecten van verkeersmaatregelen op emissies worden weergegeven. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van Google Maps.


Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam


Estafette project Mijdrecht (2008)

In dit project is de besluitvorming betreffende 5 onderling gerelateerde projecten ondersteund met de StrateGis gebiedsontwikkelaar.


Opdrachtgever: gemeente Ronde Venen


Stationsgebied Ronde Venen (2007)

Voor de Gemeente de Ronde Venen zijn diverse varianten voor de ontwikkeling van het Stationsgebied doorgerekend met de StrateGis gebiedsontwikkelaar. In interactieve sessies zijn op basis van deze varianten diverse subvarianten ontwikkeld en geoptimaliseerd.


Opdrachtgever: gemeente Ronde venen


Onderwijsmodel voor Saxion (2008)

Voor Saxion is een speciaal op onderwijs gerichte versie van de Gebiedsontwikkelaar opgeleverd. Met deze versie worden onderwijsmodules ondersteund voor studenten van verschillende studierichtingen.


Opdrachtgever: Hogeschool Saxion


Centrumontwikkeling Barendrecht (2007)

In dit project is de regionale woningbouwopgave vertaald naar een 3D-visualisatie met het 3D Gebiedsinformatie Model. Tevens is een globale exploitatieberekening uitgevoerd.


Opdrachtgever: More for You / Kanters bouw


Herontwikkeling Rivierenwijk Deventer (2006)

De Rivierenwijk in Deventer wordt herontwikkeld. StrateGis heeft ter ondersteuning van dit proces een Gebiedsinformatie Model ingericht, waarmee in enkele interactieve sessies een woningbouwprogramma is opgesteld en financieel doorgerekend


Opdrachtgever: More for You / Rentree Wonen


Centrumontwikkeling De Lier (2006)

In het kader van het centrumplan zijn een aantal planvarianten doorgerekend en gevisualiseerd met behulp van het 3D Gebiedsinformatie Model.


Opdrachtgever: Gemeente Gravenzande


Visualisatie projecten LMW en NWP (2007)

In dit (pilot)project worden de projecten welke vallen onder het programma Leven met Water (LMW) en het Netherlands Water Partnership (NWP) gevisualiseerd met behulp van Google Earth en de inzet van GIS.


Opdrachtgever: Netherlands Water Partnership & Leven met Water


Havenontwikkeling Volos (2006)

In het kader van het Europese programma ‘Connnected Cities’ is een interactief Gebiedsinformatie Model opgezet voor de Griekse stad Volos. Dit model is in een interactieve sessie met experts en lokale bestuurders ingezet, ter ondersteuning van de lange termijn planning.


Opdrachtgever: TNO / Interreg


Winkelcentrum Wesselerbrink (2006)

Het winkelcentrum Wesselerbrink in Enschede wordt aangepakt. Door StrateGis is een GIM opgezet, gekoppeld aan een vastgoedmodel.


Opdrachtgever: More for You / DC Vastgoed


Waardecreatiemodel Hellevoetsluis (2006)

Dit project is uitgevoerd in het kader van het PSIBouw programma (Proces- en SysteemInnovatie in de bouw). Door StrateGis is een 3D model ontwikkeld waarmee interactief de openbare ruimte kan worden ingericht en doorgerekend op kosten en duurzaamheidsaspecten


Opdrachtgever: TNO Bouw en Ondergrond


Winterswijk

Voor diverse betrokken partijen (Gemeente, investeerder, ontwikkelaar, corporatie) zijn 18 gebiedsprojecten in een gebiedsinformatiemodel ingevoerd. De inzet leverde na verschillende sessies de financiële onderlegger voor de PPS overeenkomst.


Roosendaal

Het Masterplan van de gemeente kwam tientallen mln. Tekort, bijdrage van provincie, gemeente en Rijk waren noodzakelijk. Het project is ingevoerd in het model en interactieve sessies hebben de nodige transparantie opgeleverd. Op basis van de sessie is de bestuurlijke besluitvorming in gang gezet.


Interactieve Kansenkaart Lage Weide - Utrecht

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) en gemeente Utrecht heeft StrateGis een interactieve kansenkaart ontwikkeld. Voor industrieterrein Lage Weide in Utrecht zijn veelbelovende kavels voor (her)ontwikkeling uitgelicht, met aanvullende informatie over het ontwikkelpotentieel. Ook de bestaande kavels zijn met basisgegevens in beeld gebracht. Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA werd de digitale ontwikkelkaart voor het eerst gepresenteerd. U kunt de kaart inmiddels ook zelf hier bekijken. De gemeente Utrecht, OMU en Industrievereniging Lage Weide hebben elk ook de kaart op hun eigen websites gepubliceerd.