Producten

Onze producten3D Cityplanner

Gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in

het ontwikkelen van software voor gebiedsontwikkelingWorking together, inteactive planmaking

Na de Gebiedsontwikkelaar software, de ondergrondtool, de 3DGeoviewer hebben we sinds begin dit jaar een nieuwe tool, de 3D Cityplanner. Met de 3D Cityplanner kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders, managers en andere stakeholders snel inzicht krijgen in complexe ruimtelijk ordeningsvraagstukken.

Alle beschikbare informatie van bijvoorbeeld PDOK, DINO, en andere instanties kunnen snel worden ontsloten, gecombineerd en op begrijpelijke wijze worden weergegeven. Dit gebeurt zodanig dat deze informatie optimaal meegenomen kan worden bij het verantwoord benutten, gebruiken en beheren van de boven- en ondergrond.

Een belangrjke toepassing is interactieve planvorming. Dit betekent dat het mogelijk is om gezamelijk met alle betrokkenen rondom een model plannen te maken.


Voor meer informatie en beelden kunt u terecht op www.3dcityplanner.com, of bekijk de volledige featurelijst van de 3D Cityplanner


De 3D Cityplanner:

  • Biedt een (online) driedimensionale visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, vegetatie, bodem, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing.

  • Geeft aanvullende data zoals bestemmingsplan, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.

  • Zoekt binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan (basis) data worden verzameld van elk gebied binnen Nederland. De software converteert deze data naar een driedimensionaal model dat gebruikt kan worden binnen de tool.

  • Biedt de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, om vervolgens de data te harmoniseren, combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van modellen) naar informatie.

  • De optie om nieuwe maatregelen binnen het gebied toe te voegen, inclusief de effecten op het gebied van People, Planet, Profit, Project en Public.

Waar kan de 3D Cityplanner voor ingezet worden?

  • Om ruimtelijke informatie te verzamelen, te ontsluiten en daar waar aan de orde te combineren en begrijpelijk en op maat (eindgebruiker-gericht) te presenteren.

  • Om de informatie over de boven- en de ondergrond (inclusief alle issues, kansen en bedreigingen) met elkaar te combineren.

  • Om keuzes in het ondergrondse domein en keuzes in het bovengrondse domein te toetsen (ook in relatie tot elkaar) op haalbaarheid (fysiek en beleidsmatig).

  • Om scenario’s voor inrichting van de boven- en de ondergrond te toetsen op wenselijkheid (in termen van People, planet en Profit).

De 3D Cityplanner kan op maat ingericht worden voor elk type gebied en opgave. Neem contact met ons op voor meer informatie.Working together, inteactive planmaking

Voorbeeld van hoe de 3d Cityplanner werkt

Easy drawing and calculatingTekenen en rekenen, van vastgoed- tot grondexploitatie


AnalyseAnalyse van het getekende project op meerdere onderwerpen.


Het is heel eenvoudig om lagen toe te voegen


Berekenen van grond- en vastgoedexploitatie en deel de resultaten in een online dashboard
De Virtuele Stad

De wereld is kleiner geworden door het internet, en toch vindt het merendeel van onze activiteiten nog steeds binnen de lokale gemeenschap plaats. Het succes van die gemeenschap is sterk afhankelijk van de toegankelijkheid en uitwisseling van lokale informatie.


Met de informatie applicatie Virtuele Stad wordt een digitale kaart van de stad gepresenteerd die de bewoner in staat stelt eenvoudig de relevante gegevens over de gemeente te verzamelen en connecties te maken met de omgeving. De eerste, en meest relevante, stroom informatie komt van de lokale overheid, die het platform gaat gebruiken om alle huishoudelijke berichten van en over de gemeente over te brengen. Hierdoor gaan de bewoners actief gebruik maken van de kaart, om er vervolgens een eigen toepassing te gaan ontwikkelen. U kunt vast een inkijkje krijgen bij de ontwikkeling van dit programma op de website van De Virtuele Stad.


Neem contact met ons op voor meer informatie.Voorzieningen scan

Op dit moment zijn er veel nieuwbouwplannen in verschillenden gemeente. Veel van deze plannen zijn binnen de bestaande bebouwde gebieden, de zogenaamde inbreidingsplannen. Nieuwe bewoners hebben voorzieningen nodig.


Ziekenhuizen en huisartsen krijgen meer patienten, basisscholen meer kinderen en de politie en brandweer heeft uiteindelijk ook meer werk door de groei van de bevolking.


De voorzieningen scan kan dit heel inzichtelijk maken. Op basis grote hoeveelheden data en normen kunnen we dit opzetten voor elke gemeente of wijk in Nederland.

De voorzieningenscan is een dashboard waarbij voor 31 aspecten verdeeld over zes hoofdthema’s berekend is wat de ‘score’ is ten opzichte van een ingestelde norm. De hoofdthema’s zijn Openbare Ruimte, Onderwijs, Zorg, Hulpdiensten, Cultuur, sport en recreatie en Detailhandel en horeca. De scores zijn verdeeld in scores voor en na een ingreep zoals de bouw van nieuwe woningen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

LER, Leefbaarheids Effect Rapportage

Met één klik op de knop zien hoe het gesteld is met de leefbaarheid in uw wijk? Of zien wat voor effect nieuwbouw heeft op het aantal m² groen per woning? De leefbaarheidseffectrapportage, afgekort naar de LER, biedt hiervoor de uitkomst.


In de 3D Cityplanner worden de aanpassingen voor de wijk gedaan, die gedeeld kunnen worden met wijkbewoners door middel van een overzichtelijke webpagina. Hier zijn luchtkwaliteit, fijnstof, aantal bomen per inwoner, criminaliteitsstatistieken, afstand tot voorzieningen en meer te zien met de bijbehorende leefbaarheidsscore. Op dit moment zijn er in totaal veertig verschillende onderwerpen waarbij de leefbaarheid op normen wordt getoetst.


Deze normen worden bepaald door doelstellingen van de stad, het Rijk of Europa. Het zijn feiten, waarbij de LER aangeeft of een wijk aan de doelstellingen voldoet of niet. Als een wijk op dit moment een voldoende scoort kan dit door nieuwbouw veranderen naar een onvoldoende doordat er geen rekening wordt gehouden met de getoetste onderwerpen.


De wijk Bezuidenhout in Den Haag is de eerste wijk in Nederland die actief gebruik maakt van de LER. Ondertussen zijn we al in veel meer wijken in Nederland bezig. Door in de 3D Cityplanner nieuwe gebouwen neer te zetten, is te zien hoe de leefbaarheid binnen de wijk veranderd. De komende jaren komen er naar schatting 30 procent meer inwoners in Bezuidenhout. De LER toont aan dat er niet genoeg tandartsen, speeltuintjes en openbaar groen zijn voor deze nieuwe inwoners waardoor voordat er gebouwd wordt, hierover nagedacht kan worden door de gemeente.Wilt u meer informatie of de LER toepassen op een wijk in uw eigen gemeente?

Neem contact met ons op voor meer informatie.Serious Gaming

Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en stedenbouw zijn complexe disciplines. Vooral de integraliteit van problemen die kunnen optreden, zorgt er voor dat traditionele opleiding van medewerkers vaak onvoldoende voorbereiden op de praktijk.Ook kunnen in langlopende projecten ingesleten structuren en moeilijk worden doorbroken. Mensen zitten soms ‘vast’ in een patroon, waardoor andere oplossingen over het hoofd worden gezien.


Met serious gaming kunt u uw organisatie in een realistische setting trainen hoe met complexe situaties en problemen om te gaan. In een serious game komen niet alleen de technische aspecten van een opgave aan de orde, maar ook de organisatorische en politieke aspecten. Omdat het een game betreft en niet een reëel project, worden mensen gestimuleerd om te komen met out of the box oplossingen. Door te wisselen met rollen krijgt men begrip voor de belangen van anderen.


Er zijn al diverse Serious Games ontwikkeld, die wij als workshop aanbieden. Het is ook mogelijk een game op maat te ontwikkelen op basis van ons Serious Gaming Framework. Het framework biedt namelijk een flexibele stedelijke omgeving waarin verschillende maatregelen genomen kunnen worden. Op die manier is het binnen het domein van ruimtelijke ordening mogelijk om verschillende thema’s en onderwerpen zoals Omgevingswet, duurzaamheid, stedenbouw en de energietransitie uit te lichten. Doordat het een multiplayer framework is (dus te spelen met meerdere actoren) wordt samenwerking, onderhandeling en communicatie onderling nagespeeld. Zie voor de mogelijkheden die het framework biedt ook de video Serious Gaming Framework.

Neem contact met ons op voor meer informatie.