Domeinen

Onze domeinen


Klik op het domein om er direct naartoe te gaan.
Bodem en ondergrond

In Nederland wordt de ondergrond intensief gebruikt, bijvoorbeeld voor ondergrondse infrastructuur, waterwinning en delfstoffenwinning. Ook bij bovengrondse, stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur of andere functies, speelt de ondergrond een steeds belangrijkere rol. In het kader van duurzame stedenbouw komen hier ook steeds meer ondergrondse functies bij zoals warmte- en koudeopslag en geothermie. Om over de juiste gegevens te beschikken en op die manier goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen maken over het gebruik van de ondergrond, is sinds 1 januari 2018 de wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. De BRO is hiermee de laatste toevoeging aan het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel van gestandaardiseerde en gevalideerde basisgegevens van Nederland, is van groot belang voor overheidsinstellingen, waterschappen en andere organisaties bij de uitvoering van hun taken.


De BRO draagt bij aan de hoogwaardige informatievoorziening die nodig is voor de uitvoering van de Omgevingswet. Om de hierin geboden beleidsvrijheid weloverwogen en juridisch onderbouwd te benutten, zijn goede gegevens nodig. Een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet de juiste informatie gaan leveren aan het bevoegd gezag (het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen). Het stelsel van basisregistraties is een essentiële bron voor het DSO. In het DSO zorgt de Basisregistratie Ondergrond binnen het informatiehuis Bodem en Ondergrond, voor relevante ondergrondgegevens voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouw, ruimtelijke inrichting, cultureel erfgoed, natuur en archeologie.


Via het DINOloket en PDOK wordt de BRO en bijbehorende data gefaseerd ingevoerd. Deze, maar ook reeds beschikbare data worden door StrateGis ook in de online tool 3D Geoviewer verwerkt. Enkele voorbeelden worden op deze pagina al gegeven, maar u kunt ook direct een kijkje nemen op 3dgeoviewer.nl/tool.Leefbaarheid

Met de Leefbaarheidsmonitor biedt StrateGis gemeentes een tool om een leefbaarheidsanalyse mee uit te voeren voor de wijk. Het doel hiervan is inzichtelijk maken hoe het met de leefbaarheid in een wijk staat en wat de effecten zouden zijn van geplande nieuwbouw.


Om vast te stellen hoe goed een wijk scoort op het gebied van leefbaarheid is een set criteria gekozen waarop de wijk kan scoren. Aan deze criteria zijn normen gekoppeld, van lokale of nationale overheden en eigen opgestelde normen. Vervolgens zijn de criteria gebundeld op detailpagina’s van zes categorieën, namelijk: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, veiligheid, voorzieningen en ‘overig’. Op de pagina’s is te zien hoe de wijk scoort op de gekozen categorie. Staat de meter op rood, dan voldoet de wijk niet aan de norm. Een groene kleur geeft aan dat de norm op veel plekken wel wordt gehaald. Op 3dgeoviewer.nl/denhaag/bezuidenhout kunt u zien hoe een dergelijk leefbaarheidsdashboard eruit ziet.


In de leefbaarheidsmonitor is het ook mogelijk om nieuwe leefbaarheidsscore te simuleren na een ruimtelijke ingreep zoals het toevoegen van appartementen. Naast de rapportage is het namelijk mogelijk om in de 3D Geoviewer nieuwe gebouwen en projecten in te tekenen. Deze elementen komen vervolgens terug in deze pagina als ‘gepland project’ en geven daarmee inzicht in het effect op de leefbaarheid. Inmiddels zijn 14 van de criteria door te rekenen naar toekomstige situaties. In de nabije toekomst zal het mogelijk worden nog meer criteria door te berekenen. Naar aanleiding van een eerste pilotproject in Den Haag zijn direct enkele artikelen over de leefbaarheidsmonitor gepubliceerd. Zo verscheen het in Den Haag Centraal het artikel: 'Bezuidenhout ontwikkelt ‘supertool’ voor leefbare groei'. In het artikel 'Monitor maakt leefbaarheid inzichtelijk'' was een van de conclusies al:

  • Met de monitor lopen we ook enkele jaren vooruit op de nieuwe Omgevingswet!

In de pilot is het gelukt de gegevens uit veel bronnen te combineren en de effecten van maatregelen op de leefbaarheid in de wijk inzichtelijk te maken. Op die manier draagt de tool bij aan het maatschappelijk doel van de Omgevingswet, namelijk een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.


Inmiddels is de Leefbaarheidseffectrapportage ook beschikbaar voor andere gemeenten, inclusief een basis-set aan data. Dus wilt u ook aan de slag met omgevingsdata, bent u benieuwd naar de basisdata die we al voor uw gemeente hebben, en wilt u weten hoe we uw eigen data kunnen verwerken? Neem dan contact met ons op!


Omgevingswet

De Omgevingswet kent 4 verbeterdoelen die in essentie meer ruimte geven in het omgevingsrecht:


  • het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht

  • het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving

  • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving

  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

Om de doelen van de Omgevingswet te bereiken is een grote digitaliseringsslag nodig, waarvoor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld. Voor de gebruiker heeft het digitaal stelsel straks de vorm van één digitaal loket: het nieuwe Omgevingsloket. Dit vervangt dan bijvoorbeeld bestaande toepassingen zoals ruimtelijkeplannen.nl. Nu al zorgt StrateGis met de 3D Geoviewer er voor dat heel veel informatie op 1 plek te vinden is, door gegevens uit een veelheid aan bronnen te combineren. Daarnaast zorgt de online tool er voor dat alle data in 3D wordt gevisualiseerd. In het voorbeeldproject Bezuidenhout in Den Haag komt deze data bijvoorbeeld samen in een tool waarin leefbaarheidsanalyses mogelijk zijn. Op die manier draagt de tool bij aan het maatschappelijk doel van de Omgevingswet, namelijk een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden. Een voorproefje van het het online en in 3D combineren van data kunt u krijgen op 3dgeoviewer.nl/tool!


Om de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet te bereiken stellen Rijk, provincies en gemeenten allen een omgevingsvisie op. Doordat alle terreinen (zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) van de fysieke leefomgeving hierin terugkomen is het toepassen van een tool als de 3D Geoviewer een goede keuze. Daarmee is het namelijk nu al mogelijk een integraal beeld van de vertreksituatie weer te geven en de sectorale dataontsluiting achter ons te laten.


Vastgoed


Nu de vastgoedmarkt en gebiedsontwikkeling weer volop in beweging zijn, kan het erg winstgevend zijn snel verschillende locaties en plannen tegenover elkaar af te wegen. Met dit in het achterhoofd is voor de StrateGis 3D Geoviewer een Vastgoedmodule ontwikkeld. Hiermee is de bestaande situatie snel in kaart te brengen door verschillende open data bronnen samen te voegen en online in 3D te visualiseren. Op die manier krijgt u een idee van de mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde ontwikkellocatie. Zo is het mogelijk bestaande bebouwing weer te geven in 3D of kan het bestemmingsplan, geluids- of hindercontouren of de bodemgesteldheid worden bekeken.


Met deze vastgoedtool is het mogelijk snel online verschillende scenario’s voor een projectgebied uit te werken en de verschillende varianten te analyseren. Door snel diverse stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen kunt u tijd en kosten besparen. De Vastgoedmodule berekent daarnaast direct gebiedskenmerken zoals FSI (Floor Space Index), OSR (Open Space Ratio) en GSI (Ground Space Index), zodat de gevolgen van aanpassingen in het plan gelijk duidelijk zijn.


Door de 3D uitwerking is het mogelijk bezonningsanalyses te maken en de inpassing in de bestaande stedelijke context te beoordelen. Door deze toegankelijke uitwerking is het gemakkelijk om beleidsmakers of betrokken burgers mee te nemen in het ontwikkeltraject. Tijdens het uitwerken van uw ruimtelijke plannen is het tevens mogelijk verschillende parameters van de individuele gebouwen of plankenmerken te wijzigen. Daarmee worden alle wijzigingen direct doorgerekend en heeft u inzicht in de financiële gevolgen van wijzigingen op het totale projectresultaat.


Voor een completer overzicht van de mogelijkheden van de 3D Geoviewer en de Vastgoedmodule kunt u de video bekijken, of contact met ons opnemen.