Use (open) data for area development

Setbacks and obstacles: they are part of construction and life. But the sooner you see them, the easier you can solve them. That not only saves money but also frustration. I remember a construction project that involved drawing and planning for a year and a half when we were allowed to visit our Area Developer software. We did what we were asked for: from various open (data) sources – from zoning plans to DINO – we entered data into our system to map the plan area as fully as possible. The intention was to use this 3D visualization as a starting point to calculate all possible scenarios, in order to achieve optimal implementation of the original plan. But it didn’t come to that. During the insertion of the various information layers, a 380 kV high-voltage cable appeared on the screen, which appeared to run across the area. Bye, bye plan.


The 3D Cityplanner shows (open) data and analyzes new construction projects

Now, this is an extreme example. But at all levels of a construction project applies: every risk that you can exclude, every possibility that you can weigh, every obstacle that you can remove or evade is – literally! – profit. Time is money. On-time, even more money.

Together with the customer, we use the 3D Cityplanner to map out all chances and possibilities for a construction project in a clear and well-arranged manner. This also means that we include all possible setbacks and obstacles. And preferably not until after a year and a half.

Magic with data

Making data a feasible plan for area development: that is what our 3D Cityplanner does. But last year I was silent for a moment when I saw how ingenious and on what scale this software was used in South Korea. An architectural and research agency for spatial planning in Seoul had used our 3D Cityplanner to draw a million square meters of planning area: roads, landscaping, homes, hotels, offices, parking garages … Everything in proportion and harmoniously in place. The colorful overall view, in particular, was impressive. You saw the future city, in 3D, in front of you.


Project in Seoul

Fascinated by the ease

I was also fascinated by the ease with which our software was used. We usually provide one or more training courses to familiarize users with all the exciting possibilities. But our Korean partners did not need this: they went to work themselves, sometimes in ways that we, as makers, had not even thought of. The only real adjustment they needed was their own Korean character set. But that too was installed in no time.


Overview of the entire project

Create a future

Our software is usually used for Dutch and British building projects of somewhat more modest size: a residential block, a street, a new neighborhood of, for example, a thousand homes. The principle is, of course, the same as in Seoul: all relevant data – from existing buildings to land use and from educational needs to environmental risks – are calculated and made transparent in the planner, after which calculators, draughtsmen, and policymakers work on it together until it becomes workable, feasible and substantiated area plan. That goes so well that it seems to be normal for me. But when I saw what they had achieved with our software in Seoul, I remembered what I sometimes forget: how you can create a future with hard data and the necessary effort.

De LER: samen bouwen aan de best mogelijke wijk

Of het nu gaat om inbreiding, grootschalige nieuwbouw of renovatie: gemeenten weten dat je het beste resultaat bereikt door de bewoners bij de besluitvorming te betrekken. Met onze applicatie Leefbaarheidseffectrapportage (LER) maken wij de gevolgen van allerlei keuzes voor alle betrokkenen zichtbaar.


Praktische software

De LER zou je kunnen zien als een publieksversie van onze meer specialistische tools voor gebiedsontwikkeling. De applicatie ontstond toen bewoners van het Haagse Bezuidenhout, die zich zorgen maakten over de geplande uitbreiding van hun wijk met vijfduizend woningen, ons benaderden met een verzoek om praktische software. Ze wilden zelf kunnen zien wat de effecten van de plannen van de gemeente waren. Inmiddels wordt de LER op verschillende plekken toegepast; de ene keer op initiatief van een gemeente, de andere keer vanuit een bewoners- of wijkorganisatie die de gemeente graag een duwtje in de juiste richting geeft.

Schermvoorbeeld LER – voorzieningenscan

De LER is in principe toegankelijk voor iedereen, eenvoudig te bedienen en inzichtelijk in zijn conclusies. Alle mogelijke data kun je invoeren en daarmee ga je dan op een speelse manier aan de slag. Met een veeg over het scherm of een paar muisklikken teken je een huisartsenpost of een speeltuin, of je voegt meer bomen toe. Al combinerend, prioriterend en uitproberend kom je samen tot het best mogelijke resultaat. Bijna alsof het een game is.

De Omgevingswet

Volkskrantartikel over de LER
Volkskrant artikel over de LER in Bezuidenhout

De invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 betekent dat gemeenten bewoners niet alleen eerder moeten betrekken bij bouwplannen, maar hen ook voorzien van alle relevante (digitale) informatie om zich hierover een oordeel te kunnen vormen Onze applicatie is daarbij een belangrijk instrument, juist omdat de consequenties van iedere beleidskeuze in real time zichtbaar zijn. Niet alles kan en dus moeten álle betrokkenen keuzes maken; keuzes waar ze zich vervolgens ook verantwoordelijk voor voelen. Voor de gemeente betekent dat draagvlak. En voor de bewoners een leefplek om naar uit te kijken.

Toveren met data

Van data een haalbaar plan maken voor gebiedsontwikkeling: dat is wat onze 3D-Cityplanner doet. Maar vorig jaar was ik even stil toen ik zag hoe vernuftig en op welke schaal deze software in Zuid-Korea was ingezet. Een architecten- en onderzoeksbureau voor ruimtelijke ordening in Seoul had onze 3D-Cityplanner gebruikt voor het intekenen van een miljoen vierkante meters aan plangebied: wegen, groenvoorzieningen, woningen, hotels, kantoren, parkeergarages… Alles in verhouding en harmonisch op zijn plek. Met name de kleurige overall-view was indrukwekkend. Je zag de toekomstige stad, in 3D, voor je. 


Ingetekend project in Seoul

Boeiend vond ik ook het gemak waarmee onze software was gebruikt. Meestal geven wij een of meer trainingen om de gebruikers vertrouwd te maken met alle spannende mogelijkheden ervan. Maar onze Koreaanse partners hadden dit niet nodig: ze gingen zelf aan de slag, soms op manieren waar wij als makers nog niet eens aan gedacht hadden. De enige werkelijke aanpassing die ze nodig hadden, was een eigen Koreaanse tekenset. Maar ook die was zo geïnstalleerd.   


Overzicht van gehele project

Meestal wordt onze software gebruikt voor Nederlandse bouwprojecten van een wat bescheidener omvang: een woonblok, een straat, een nieuwe wijk van bijvoorbeeld duizend woningen. Het principe is natuurlijk hetzelfde als in Seoul: alle relevante data – van bestaande bouw tot bodemgebruik en van onderwijsbehoeften tot milieurisico’s – worden in de planner berekend en inzichtelijk gemaakt, waarna rekenaars, tekenaars en beleidsmakers er samen mee aan de slag gaan tot er een werkbaar, haalbaar en onderbouwd gebiedsplan ligt. Dat gaat zó goed, dat het voor mij wel eens normaal lijkt te worden. Maar toen ik zag wat ze in Seoul met onze software hadden bereikt, wist ik weer wat ik wel eens vergeet: hoe je met harde data en de nodige inspanning een toekomst kunt toveren.