Use (open) data for area development

Setbacks and obstacles: they are part of construction and life. But the sooner you see them, the easier you can solve them. That not only saves money but also frustration. I remember a construction project that involved drawing and planning for a year and a half when we were allowed to visit our Area Developer software. We did what we were asked for: from various open (data) sources – from zoning plans to DINO – we entered data into our system to map the plan area as fully as possible. The intention was to use this 3D visualization as a starting point to calculate all possible scenarios, in order to achieve optimal implementation of the original plan. But it didn’t come to that. During the insertion of the various information layers, a 380 kV high-voltage cable appeared on the screen, which appeared to run across the area. Bye, bye plan.


The 3D Cityplanner shows (open) data and analyzes new construction projects

Now, this is an extreme example. But at all levels of a construction project applies: every risk that you can exclude, every possibility that you can weigh, every obstacle that you can remove or evade is – literally! – profit. Time is money. On-time, even more money.

Together with the customer, we use the 3D Cityplanner to map out all chances and possibilities for a construction project in a clear and well-arranged manner. This also means that we include all possible setbacks and obstacles. And preferably not until after a year and a half.

Magic with data

Making data a feasible plan for area development: that is what our 3D Cityplanner does. But last year I was silent for a moment when I saw how ingenious and on what scale this software was used in South Korea. An architectural and research agency for spatial planning in Seoul had used our 3D Cityplanner to draw a million square meters of planning area: roads, landscaping, homes, hotels, offices, parking garages … Everything in proportion and harmoniously in place. The colorful overall view, in particular, was impressive. You saw the future city, in 3D, in front of you.


Project in Seoul

Fascinated by the ease

I was also fascinated by the ease with which our software was used. We usually provide one or more training courses to familiarize users with all the exciting possibilities. But our Korean partners did not need this: they went to work themselves, sometimes in ways that we, as makers, had not even thought of. The only real adjustment they needed was their own Korean character set. But that too was installed in no time.


Overview of the entire project

Create a future

Our software is usually used for Dutch and British building projects of somewhat more modest size: a residential block, a street, a new neighborhood of, for example, a thousand homes. The principle is, of course, the same as in Seoul: all relevant data – from existing buildings to land use and from educational needs to environmental risks – are calculated and made transparent in the planner, after which calculators, draughtsmen, and policymakers work on it together until it becomes workable, feasible and substantiated area plan. That goes so well that it seems to be normal for me. But when I saw what they had achieved with our software in Seoul, I remembered what I sometimes forget: how you can create a future with hard data and the necessary effort.

De LER: samen bouwen aan de best mogelijke wijk

Of het nu gaat om inbreiding, grootschalige nieuwbouw of renovatie: gemeenten weten dat je het beste resultaat bereikt door de bewoners bij de besluitvorming te betrekken. Met onze applicatie Leefbaarheidseffectrapportage (LER) maken wij de gevolgen van allerlei keuzes voor alle betrokkenen zichtbaar.


Praktische software

De LER zou je kunnen zien als een publieksversie van onze meer specialistische tools voor gebiedsontwikkeling. De applicatie ontstond toen bewoners van het Haagse Bezuidenhout, die zich zorgen maakten over de geplande uitbreiding van hun wijk met vijfduizend woningen, ons benaderden met een verzoek om praktische software. Ze wilden zelf kunnen zien wat de effecten van de plannen van de gemeente waren. Inmiddels wordt de LER op verschillende plekken toegepast; de ene keer op initiatief van een gemeente, de andere keer vanuit een bewoners- of wijkorganisatie die de gemeente graag een duwtje in de juiste richting geeft.

Schermvoorbeeld LER – voorzieningenscan

De LER is in principe toegankelijk voor iedereen, eenvoudig te bedienen en inzichtelijk in zijn conclusies. Alle mogelijke data kun je invoeren en daarmee ga je dan op een speelse manier aan de slag. Met een veeg over het scherm of een paar muisklikken teken je een huisartsenpost of een speeltuin, of je voegt meer bomen toe. Al combinerend, prioriterend en uitproberend kom je samen tot het best mogelijke resultaat. Bijna alsof het een game is.

De Omgevingswet

Volkskrantartikel over de LER
Volkskrant artikel over de LER in Bezuidenhout

De invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 betekent dat gemeenten bewoners niet alleen eerder moeten betrekken bij bouwplannen, maar hen ook voorzien van alle relevante (digitale) informatie om zich hierover een oordeel te kunnen vormen Onze applicatie is daarbij een belangrijk instrument, juist omdat de consequenties van iedere beleidskeuze in real time zichtbaar zijn. Niet alles kan en dus moeten álle betrokkenen keuzes maken; keuzes waar ze zich vervolgens ook verantwoordelijk voor voelen. Voor de gemeente betekent dat draagvlak. En voor de bewoners een leefplek om naar uit te kijken.

Toveren met data

Van data een haalbaar plan maken voor gebiedsontwikkeling: dat is wat onze 3D-Cityplanner doet. Maar vorig jaar was ik even stil toen ik zag hoe vernuftig en op welke schaal deze software in Zuid-Korea was ingezet. Een architecten- en onderzoeksbureau voor ruimtelijke ordening in Seoul had onze 3D-Cityplanner gebruikt voor het intekenen van een miljoen vierkante meters aan plangebied: wegen, groenvoorzieningen, woningen, hotels, kantoren, parkeergarages… Alles in verhouding en harmonisch op zijn plek. Met name de kleurige overall-view was indrukwekkend. Je zag de toekomstige stad, in 3D, voor je. 


Ingetekend project in Seoul

Boeiend vond ik ook het gemak waarmee onze software was gebruikt. Meestal geven wij een of meer trainingen om de gebruikers vertrouwd te maken met alle spannende mogelijkheden ervan. Maar onze Koreaanse partners hadden dit niet nodig: ze gingen zelf aan de slag, soms op manieren waar wij als makers nog niet eens aan gedacht hadden. De enige werkelijke aanpassing die ze nodig hadden, was een eigen Koreaanse tekenset. Maar ook die was zo geïnstalleerd.   


Overzicht van gehele project

Meestal wordt onze software gebruikt voor Nederlandse bouwprojecten van een wat bescheidener omvang: een woonblok, een straat, een nieuwe wijk van bijvoorbeeld duizend woningen. Het principe is natuurlijk hetzelfde als in Seoul: alle relevante data – van bestaande bouw tot bodemgebruik en van onderwijsbehoeften tot milieurisico’s – worden in de planner berekend en inzichtelijk gemaakt, waarna rekenaars, tekenaars en beleidsmakers er samen mee aan de slag gaan tot er een werkbaar, haalbaar en onderbouwd gebiedsplan ligt. Dat gaat zó goed, dat het voor mij wel eens normaal lijkt te worden. Maar toen ik zag wat ze in Seoul met onze software hadden bereikt, wist ik weer wat ik wel eens vergeet: hoe je met harde data en de nodige inspanning een toekomst kunt toveren.

Gebruik (open)data bij gebiedsontwikkeling

Tegenslagen en obstakels: ze horen bij de bouw als bij het leven. Maar hoe eerder je ze in beeld hebt, hoe gemakkelijker je ze kunt oplossen. Dat scheelt niet alleen geld, maar ook frustratie. Ik herinner me een bouwproject waar al anderhalf jaar aan tekenwerk en planning in zat, toen wij met onze Gebiedsontwikkelaar software langs mochten komen. Wij deden waar we voor gevraagd waren:  uit allerlei open(data) bronnen – van bestemmingsplannen tot DINO – voerden we data in ons systeem in om het plangebied zo volledig mogelijk in kaart te brengen. De bedoeling was om met deze 3D-visualisatie als uitgangspunt alle mogelijke scenario’s door te rekenen, om tot een optimale uitvoering van het oorspronkelijke plan te komen. Maar zover kwam het niet. Tijdens het invoegen van de diverse informatielagen verscheen een 380 kV hoogspanningskabel in beeld, die dwars door het gebied bleek te lopen. Dag plan.


De 3D-Cityplanner laat (open) data zien en analyseert nieuwbouw projecten

Nu is dit een extreem voorbeeld. Maar op alle niveaus van een bouwproject geldt: ieder risico dat je kunt uitsluiten, iedere mogelijkheid die je kunt afwegen, ieder obstakel dat je kunt wegnemen of ontwijken, is – letterlijk! – winst. Tijd is geld. Op tijd is nog meer geld.

Met de 3D-Cityplanner brengen wij, samen met de klant, graag alle kansen en mogelijkheden voor een bouwproject inzichtelijk en overzichtelijk in kaart. Daar hoort ook bij dat we alle mogelijke tegenslagen en obstakels incalculeren. En bij voorkeur niet pas na anderhalf jaar.

StrateGis 3DSS , Collaborative 3D decision support for urban development

Position Paper submitted to the seminar 

THE PLAYFUL CITY – SERIOUS GAMING FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 

November 29, 2007, TU-Delft Robin Seijdel, Anne Dullemond, Hans Schevers StrateGis Groep BV, Voorburg

ABSTRACT

Urban development projects can be complex, involving many stakeholders and experts. To support communication, mutual understanding and to avoid sub-optimal decision making, Strategis has developed a collaborative working method which is highly facilitated by a Multi-dimensional decision support tool. This paper focuses on this multidimensional decision support system (DSS). The approach is based upon the powerful combination of a 3D geometry based design model Google Sketchup™ and propriety software plugins incorporating semantic annotations of geometry, calculation models and databases. The system’s is user friendly and very intuitive because it is based on simple dragging & dropping of spatial objects, such as buildings and infrastructure, into a 3d environment. The spatial impacts are determined automatically from a strong financial point of view and gradually evolving into a total impact assessment system for sustainability, following the People, Planet, Profit approach.

AUTHOR KEYWORDS

Urban development, land planning, real estate development, interactive 3D drawing & assessment. 

INTRODUCTION

Urban Development is becoming increasingly complex. Partly because of the intrinsic complexity of urban areas, but also because of the numerous stakeholders involved, all with their specific interests (Mayer 2005). New and changing legislation further enhances complexity.

The shear complexity of urban development assignments contributes to the delay (or worse) of projects, lack of public support en sub-optimal end results. To put it in other terms, the value creation is far from optimal; resulting in either to expensive projects or sub-standard quality. 

One of the most (if not the most) important element in the decision making process is the financial impact of a project on the stakeholders involved. Financial modeling for urban- and real estate development however can be extremely nontransparent and complicated. Financial modeling is mostly a back-office affair, and is often performed in an iterative process. Financial assessments are therefore static and almost by definition outdated.

There are a number of disadvantages to this way of working. Firstly, decision making takes a lot of time, since after each change of the plan the financial modelers have to redo their work. Secondly, it is a non-transparent way of working, which favors the stakeholders with more knowledge, resources or better negotiating skills (a look at the “Quote 500 list” illustrates this). A third disadvantage is that it isn’t very communicative because the lacking relationship with the spatial impacts.

To cope with the problems described above, several approaches are possible, ranging from procesmanagement tools to monodisciplinary substantive modeling (Schevers 2004). Earlier research (Mayer 2005, Seijdel 2006) has shown the potential of combining substantive modeling with process management principles. Other ingredients for successful DSS are interactive and visually appealing interfaces (Dullemond, 2007), degree of integration, transparency, flexibility, speed, communication and authority (Geurt and Joldersma, 2001). Building on these criteria, the StrateGis approach has been developed. With this approach, urban (re)development plans can be drawn up interactively, together with all the stakeholders. The financial impacts for each stakeholder are calculated instantaneously. It is a commercial continuation of a line of several geographical information systems (GIS), 3D-models and DSS co-developed by TNO Delft until 2006. The latest development has been a shift from traditional GIS-based models to a programmable 3D platform based on Google Sketchup™, resulting in what best can be described as an interactive 3D GIS environment or 3D decision support system (3DSS).

ABOUT THE STRATEGIS APPROACH

The StrateGis approach in its most recent manifestation is a mixture of process elements, such as stakeholder interviews and substantive back-office model preparation, culminating in a number of interactive design sessions. A number of activities can be distinguished:

Goal definition and scoping

Using interviews with the relevant project partners, the underlying goals, scope and constraints of an assignment are determined. The nature of an assignment can vary heavily: from a creative brainstorm with lots of freedom and little constraints to meticulous design process with formal constraints, including political sensitivities. The design of both the model and process are adapted for each specific situation.

3D model with semantic annotations

Each urban development plan starts from the present situation, influencing the (re)development possibilities. For example acquiring existing real estate, contaminated soil can influence the costs heavily. Therefore the StrateGis approach starts with a 3D-model of the area, in which all objects of interests such as buildings, roads and green areas are annotated with the relevant information such as financial and environmental data (Figure 1)

In the preparatory phase, specialist and substantive experts (e.g. financial experts) are required to validate, and if needed supplement, the underlying calculation models and databases. If more then one organization is involved, this exercise is repeated for each of them. Depending on the type of process, the calculation models and databases have to be more or less representative, complete and accurate. The StrateGis 3DSS comes with a large database with hundreds of pre-defined spatial objects and default calculation models for land- and real estate planning.

HOW THE APPROACH IS EXECUTED

The StrateGis approach is based on interactive sessions. Depending on the goal of the assignment, these may have a different setup. The basic principle of the interactive sessions is ‘drag & drop’, meaning that pre-defined objects can be dragged from an object library to the 3D-model. A second way to define object is by using a parametric object designer. Each object has properties which can be edited using a User Interface. This enables users to demolish Existing objects, or to change properties of new objects. 

An ideal hardware configuration consists of a powerful workstation PC, linked to a dual screen setup: one screen for the 3D-model and another for the result graphs. In some cases an electronic pen or an air mouse can be used for direct interaction with the screen. Group size ideally varies between 6 and 12 persons, with a maximum of 15.

Below a typical process design for a municipal development project is described.

 • Preparation: goal definition & scoping (interviews), construction of 3D base model and fine tuning.
 • Test session with experts. In these sessions the model is tested and validated, so that the persons involved get trust in the approach and the model. No real decisions are made in this session. The result is a validated model, accepted by the users.
 • Divergent sessions. Typically these are interactive ‘game like’ sessions to explore the possibilities, without to much consideration for constraints. These sessions result in multiple plans, preferably with a limited number of preferred plans. Plans consist of a spatial 3D-model, the corresponding financial report and a supporting text, reflecting the vision and rationale behind the plan. Up to 15 different plans can be designed in a single session.
 • Convergent sessions. In these sessions the preferred plans are interactively optimized further and screened with regards to other then financial constraints, such as legislation, public support and environmental issues. The MEDIA-model described in the position paper by Van Bueren (2007) is used for this purpose. Ideally the end result is a financially and otherwise feasible plan, which can count on support from all the stakeholders involved. This plan can be the basis for political decision making as well as the assignment (program of requirements) for an architect.

Some additional remarks:

 • During the entire process the impacts of decisions on key indicators such as project result, floor space index (FSI) and parking spaces, can be compared to the impacts of default urban typologies.
 • The 3DSS is also suitable for multiple projects, in which case it can be used for consolidation or showing how profitable projects can finance unprofitable ones.
 • In addition to the role as a DSS, the model can also be used to monitor the financial status of a project during the later stages (design and building).
 • The DSS works with alternatives design solutions forcing stakeholders to think in alternatives and consequently results in a better exploration of the solution space.

INSIGHTS

The application of visually attractive 3D-models in combination with calculation models and databases has proven to be an effective means of supporting urban development processes.

Models such as the StrategGis 3DSS can help in managing complex urban development processes by: making the relevant information accessible through a user friendly 3Dinterface; facilitating the rapid development of plans and scenario’s and providing instant financial and other assessment of these plans and scenario’s.

Some care is needed with regard to the application of the model. It is by no means a replacement of the traditional urban planner, architect or real estate financial expert. It is a tool which supports all these experts to work together and to link their expertise to the dynamics of decision making and negotiating processes.

It is our and others experience that by using tools such as these, decision making can be speeded up, public support can be enhanced and the quality of plans can be increased.  The simultaneous development of an intervenient decision support tool and a gaming tool has advantages. New features, software or scenario’s can be introduced in the low-risk environment of a simulation game. On the other hand, experiences from applying the approach in actual urban development processes can be used to improve the gaming tool or widen its scope.

REFERENCES

 1. Schevers, H., Demand Support by Virtual Experts. 

Supporting the client during the inception phase of a Building and Construction project. PhD thesis 2004. ISBN 90-9019215-2, Schijndel, the Netherlands

 • Mayer, I., van Bueren, E, Bots, P, van der Voort, H and Seijdel, R (2005) – Collaborative decisionmaking for sustainable urban renewal projects: a simulation – gaming approach. Environment and Planning B: Planning and Design. Vol. 32, p. 403-423.
 • Geurts, J. and Joldersma, C. (2001) – Methodology for Participatory Policy Analysis. European Journal of Operational Research 128(2), 300-310.
 • Dullemond, A. (2007) – The Model as Mediator. MCD report

AUTHOR INFORMATION

Anne Dullemond (MCD) and Robin Seijdel are co-founders of the StrateGis Groep in Voorburg. Hans Schevers (PhD) was partner in this company.

ACKNOWLEDGMENTS

The Zuid-As game was developed in close collaboration with ING Real Estate. The real estate development game for students was developed for Hogeschool Saxion in Deventer. The port development game was developed with TNO in the Connected Cities project.

MORE INFORMATION ABOUT THE GAME

 1. See www.strategisgroep.nl

Update 12-4-2019: based on this tool we have created the 3dcityplanner